Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 897320
Đang truy cập:1099

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Công văn số 392-CV/BTGTU ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII; công văn số của Đảng 104-CV/ĐUK ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 26-QĐ/ĐU về việc triệu tập 35/35 đảng viên thuộc Đảng bộ Trường tham dự hội nghị hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII, thời gian 02 ngày từ ngày 27 đến 28 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường lầu 5 B Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh số 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư khẳng định: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN. Việc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cần tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng. Đồng thời, cần nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025, đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Theo chương trình, đảng viên sẽ được báo cáo viên là các vị lãnh đạo cao cấp của  Đảng, Nhà nước trình bày bốn chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần  thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ  Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần  thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030  và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025; Những nhận thức mới và tư  duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thực mới và tư  duy mới về an ninh quốc gia.

 Trong buổi sáng ngày 27 tháng 3 năm 2021, đảng viên được nghe báo cáo  chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày khái quát về việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, phân tích và làm rõ nhưng kết quả đã đạt được trên 4 mặt: Phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh đối ngoại; khống chế kiểm soát, ngăn chặn đại dịch COVID-19. Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc".  Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. phân tích 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII và 3 đột phá chiến lược.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giới thiệu, quán triệt chuyên đề báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCHTW khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí thông tin, trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và xuất phát từ tình hình thực tế, Đại hội XII đã chỉ rõ: Trong những năm tới, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Đại hội thống nhất  6 kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đó là: công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức được đặc biệt chú trọng; xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, tiến hành đồng bộ và có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện quyết liệt ở các cấp với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét; bước đầu khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm đã tồn tại trong thời gian dài; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ trong cả nhiệm kỳ và đạt được một số kết quả quan trọng; đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận; công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, nhất là dân vận chính quyền; quan điểm "dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được tăng cường về nhận thức và thực hiện đầy đủ, sâu sắc hơn. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được củng cố, tăng cường; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên. Đã quán triệt và vận dụng sáng tạo 5 phương thức lãnh đạo của Đảng là: Ban hành đường lối, chủ trương, nghị quyết; Tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Sự gương mẫu của đảng viên và 5 bài học kinh nghiệm về:  kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để đổi mới sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ và những biểu hiện cơ hội chính trị; phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và cấp uỷ các cấp. Người đứng đầu các cấp phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng. Đại hội XIII thống nhất công tác công tác xây dựng Đảng bao gồm 04 mặt: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, với ba nhiệm vụ trong tâm: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  Và ba giải pháp đột:  Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, Quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021-2025) trong buổi sáng ngày 28 tháng 3 năm 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trong   khái quát  về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã xác định đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng)Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và xác định cả tầm nhìn đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao; phấn đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD. Trong 5 năm tới (2021 – 2025), Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD. Để thực hiện mục tiêu này cần tiến hành đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội với trọng tâm là ba đột phá chiến lược là tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại.

Báo cáo chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu Đại hội XIII của Đảng xác định: “Củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó quân đội nhân dân là nòng cốt”. Củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Củng cố quốc phòng là cơ sở tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế; kinh tế phát triển, đất nước mạnh lên sẽ là phương thức hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. tăng cường tiềm lực quốc phòng là một trong những đột phá về tư duy và tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, nhằm tạo ra nguồn lực tổng hợp đảm bảo tốt nhất cho nhiệm vụ quốc phòng trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do đại tướng Tô lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An trình bày, theo đó Đại hội XIII của Đảng ta xác định: Vấn đề an ninh quốc gia cần được hiểu một cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, không chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng; khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính - tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường, dịch bệnh; thậm chí cũng cần phải bàn đến “an ninh chính quyền”, “an ninh chế độ” … trong đây đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước trường tồn, thịnh vượng  theo phương châm “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”, do vậy bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân. Trong thời gian tới, dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, đất nước ta đang đứng trước 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, đó là: Âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng. Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp. Trong đây, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất vì vậy cần phải chiến lược và giải pháp lâu dài, căn cơ để xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, ngay sau khi kết thúc đợt hợp tập này, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả;  khẩn trương xây dựng nội dung, cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Qua chuyên đề được học tập, nghiên cứu tại trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII, hầu hết các đảng viên tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhận thấy cuộc học tập này không chỉ là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều nội dung hết sức sâu sắc và khá toàn diện từ công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng không chỉ triển khai trong giai đoạn hiện nay và tầm nhìn đến những năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và những năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập Nước) được các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với trình bày với cách đặt vấn đề khoa học, được kết cấu chặt chẽ,logic với phương pháp và hình thức trình bày sinh động đã tạo sự lôi cuốn, hứng thú, dễ tiếp thu mà còn là  cuộc cập nhật, bổ sung các kiến thức vô cùng thiết thực, sinh động  trên các chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…. tạo nên một bức tranh, diện mạo tổng quan về đất nước là cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc vận dụng trong thực tế hoạt động chuyên môn của các đảng viên nhất là đội ngũ đảng viên làm công tác chuyên môn tại các cơ sở giáo dục thuộc Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng hợp: ThS.Phạm Công Hiệp

Giảng viên Khoa Chính trị - Hành chính – Tâm lý giáo dục

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn