Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10842983
Đang truy cập:828

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP PHIÊN KHAI MẠC ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện kế hoạch công tác của Đảng bộ và nhiệm vụ công tác của Trường năm học 2019 - 2020, theo thông báo triệu tập của Đảng ủy và lịch công tác của vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại phòng Hội thảo B của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường đã phối tổ chức buổi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI  nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Trường để nắm bắt thông tin chính thức về việc đánh giá tình hình thực hiện công tác lãnh đạo của công lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng  lãnh đạo, chỉ đạo của  Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI  nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hình truyền hình trực tiếp khai mạc đảng bộ Thành phồ Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi xem phần thực hiện nghi thức chào cờ và hát quốc tế ca, thông qua chương trình, giới thiệu, thẩm tra tư cách đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2020, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Trường được xem và nghe các phát biểu và báo cáo tại đại hội

 

Hình đảng viên, viên chức và nười lao động Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Về chủ đề Đại hội “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niệm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đán kết, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổ định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bề vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phức của Nhân dân”

Về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X nhiệm kỳ 2015 – 2020: Báo cáo chính trị tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ở các mặt kinh tế– xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Theo đó báo cáo nêu lên kết quả đạt được ở việc phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, thu hút kêu gọi đầu tư, liên kết vùng, hợp tác quốc tế; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề giải pháp và bài học kinh nghiêm trong  nêu sáu bài học kinh nghiệm trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; việc dựa vào sực mạnh của nhân dân, việc  thực hiện đoàn kết thống nhất ý chí hành động, thực hiện công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương pháp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, việc triển khai xây dựng các chương trình – kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng một cách cụ thể khả thi gắn với thực tế của Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời tranh thủ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trong việc triển khai cơ chế chính sách đặt thù trong việc pháp triển thành phố.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Thành phố, xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030  của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025:  Trong đây tập trung việc phân tích bối cảnh và mục tiêu , quan điểm và phương hướng phát triển Thành phố đề ra 25 nhóm chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, tài chính, an ninh – quốc phòng, mô hình chính quyền đô thi, công tác xây dựng Đảng, thu hút đầu tư liên kết vùng, hợp tác quốc tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Báo cáo đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch kinh tế và phát triển thành phố nhanh, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế vả kỹ nguyên số: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tang năng suất lao động; phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bề vững; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩu mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đổi mới  quản lý Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tang cường gắn bó mặt thiết giữa Đảng với nhân dân. Trong các nhóm giải pháp báo cáo nêu rõ ràng cụ thể từng biện pháp để triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra cụ thể về đổi mới công tác quản lý để thực hiện và nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù; tăng cường xây dựng chính đốn đảng, xây dựng chính quyền thực hiện quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng kỷ luật Đảng, kỷ luật, kỹ cương quản lý nhà nước. Bốn Chương trình động phá đổi mới quản lý thành phố phù hợp tính chất của Thành phố đô thị đặc biệt; động phá phát triển hạ tầng thành phố về kỹ thuật, dịch vụ, viễn thống; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quản lý số; đồng hành phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Về bốn chương trình phát triển Thành phồ Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030: Để thực hiện việc phát triển thành phố phù hợp với tình chất và yêu cầu của một đô thị đặc biệt,  đầu  tàu về kinh tế của cả nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 báo cáo đề ra 4 chương trình  trong điểm phát triển thành phố thời gian tới: Chương trình đột phát đổi mới quản lý thành phố Hồ chí Minh nhằm đảm bảo quản lý của chính quyền các cấp phù hợp tính chất của Thành phố đô thị đặc biệt; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố đảm bảo sự phù hợp phát triển hạ kỹ thuậ với hạ tầng công nghệ và chất lượng nguồn lực; Chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trong đây chú trọng phát phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quản lý số xân dựng và phát triên nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sáng dân tộc định vị phát triển văn hóa mang đặt tù của vùng và di sản văn hóa cốt cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh  để phát triển văn hóa – kinh tế thành phồ xứng danh với thành phố duy nhất trong cả nước mang tên Bác Hồ; Chương trình trọng điểm  phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh theo đó  yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, các thành phần kinh tế và nhân dân Thành phố ra sực đồng hành chung tay cùng với doanh nghiệp đổi mới  phương thúc quản trị, sản xuất tạo ra những sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao gắn với văn hóa con người của Thành phố hiện đại – văn minh – nghĩa tình.

Với  vai trò là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng chân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý về công tác Đảng của Đảng bộ Thành phố, với nhiệm vụ được giao thực hiện công tác bồi dưỡng viên chức quản lý giáo dục các cấp cho ngành giáo dục từ Thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Cà Mau, tập thể đảng viên, viên chức và người lao động của Trường Cán bộ  quản lý giáo dục Thành phồ Hồ Chí Minh vô cùng phấn khởi được nghe báo cáo chính trị trong đó chúng tôi vô cùng tâm huyết với chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, là đảng viên người lao động sinh sống, làm việc trên đại bàn thành phố chúng tôi ra sức nỗ lực để thực hiện các chương trình trên trong đó phấn trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức quản lý giáo dục các cấp  trong đó có ngành giáo dục Thành phố nhằm đóng góp một phần cụ thể  vào việc triển khai thực hiện chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

 ThS.Phạm Công Hiệp - Giảng viên Khoa Quản lý Hành chính

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn