Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94732847
Đang truy cập:1292

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

THƯ MỜI

VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

Kính gửi: .........................................................................................................

Nhằm trao đổi, bàn luận về các giải pháp quản trị nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông trong thời gian tới, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Quản trị nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học”.

1. Mục tiêu hội thảo:

- Làm rõ các vấn đề lý luận về quản trị nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học giúp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh hiểu đúng bản chất, mục tiêu, yêu cầu, tác dụng,… của việc dạy học và quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

            -  Đánh giá được thực trạng về phát triển môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường phổ thông hiện nay.

            - Đề xuất được các giải pháp quản trị nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Nội dung:

            Hội thảo tập trung vào những nội dung chính sau:

- Năng lực và biện pháp phát triển năng lực người học;

-  Những vấn đề lý luận về quản trị trường học theo định hướng phát triển năng lực người học;

- Yêu cầu phát triển năng lực người học trong chương trình giáo dục phổ thông mới;

            - Vai trò của các nhân tố trong quá trình dạy học đối với việc phát triển năng lực người học;

            - Vai trò của hiệu trưởng trong quản trị trường học theo định hướng phát triển năng lực người học;

- Xây dựng một môi trường dạy học nhằm phát triển năng lực người học;

            - Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học;

            - Thiết kế một bài dạy, một chủ đề dạy học,… nhằm phát triển năng lực người học;

            Và những vấn đề khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

3. Thời gian và địa điểm:

            Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 29 tháng 9  năm 2018 (thứ Bảy) tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (số 07 - 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Bài viết tham gia hội thảo:

            - Bài viết đánh máy vi tính, dài không quá 09 trang theo định dạng: trang A4, font chữ 13, kiểu chữ Times New Roman, khoảng cách dòng 1.2.

            - Tài liệu tham khảo không quá 07 tài liệu, ghi đủ thông tin cần thiết theo trình tự: Tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách (hoặc Tạp chí), Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

            - Cuối bài viết ghi rõ thông tin về tác giả: họ tên, học hàm học vị, đơn vị công tác, chức vụ, email và số điện thoại liên lạc.

Các bài viết tham dự hội thảo sẽ được đăng trên Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục (có chỉ số ISSN), số 19 (tháng 9 - 2018) phát hành trong hội thảo.           

Ban tổ chức hội thảo sẽ gửi giấy mời thông báo trước cho các tác giả có bài viết được chọn đăng.

Kính mời các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục,… tham gia viết bài. Bài viết gửi về địa chỉ: TS. Trần Thanh Nguyện – Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 07 - 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phồ Hồ Chí Minh - Email: ttnguyen@iemh.edu.vn – Điện thoại: 0907083776.

Hạn cuối nhận bài: ngày 05/9/2018. Bài viết xin ghi rõ: Bài gửi Hội thảo “Quản trị nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học”.

Xem thông tin chi tiết tại đây!

                                                                                               

                                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             ( Đã ký)

                                                                                                   TS. Phan Minh Phụng

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn