Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ bản; quản lý hoạt động tài chính - kế toán và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng quy định.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn