Văn bản

Quyết định về Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học

Quy định công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025

Quyết định về việc Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025

Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Về việc Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

Về việc Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

Quyết định về việc Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Quyết định về việc Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Quyết định Điều chỉnh, bổ sung danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định Điều chỉnh, bổ sung danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2023-2024

Về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2023-2024

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn