Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, năm 2022

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, năm 2022.

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. (tiêu chuẩn, điều kiện… theo Quyết định số 6468- QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

2. Chương trình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng Trung cấp Lý luận Chính trị hiện hành và theo Hướng dẫn số 101/HD-HVCTQG ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Kế hoạch giảng dạy và học tập chi tiết s