Thư mời Viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia về “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GV VÀ CB QL GD TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:    37  /TM-CBQLGDHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  3 tháng 3  năm 2023

THƯ MỜI

Viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia về

“PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ

 QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

Kính gửi:……………………………………………………………………………..

Trong xu thế đổi mới giáo dục và ứng dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật số vào trong giáo dục, đặc biệt là trong tiến trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về: “Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong kỷ nguyên số”, xin trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đội ngũ giáo viên tham gia viết bài cho hội thảo.

I. Mục tiêu hội thảo

- Nâng cao nhận thức về các vấn đề lý luận, các cơ sở khoa học, các phương thức và mô hình đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong kỷ nguyên số.

- Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại Việt Nam.

- Nâng cao sự hiểu biết về các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các môn học và vấn đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Nâng cao ý thức về vai trò của các phương tiện công nghệ, kỹ thuật số trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng ứng dụng công nghệ số trong trường học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo trong nhà trường.

- Chia sẻ về các mô hình, biện pháp triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện kỹ thuật số trong nhà trường ở trên thế giới và ở Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm và vận dụng vào việc đổi mới giáo dục tại Việt Nam trong kỷ nguyên số.

II. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau đây:

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận, các cơ sở khoa học, các phương thức và mô hình đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong kỷ nguyên số.

- Phân tích, làm rõ ý nghĩa và nhu cầu của việc đổi mới giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật số vào giáo dục trong kỷ nguyên số hiện nay.

- Nghiên cứu các phương thức và biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường để nâng cao hiệu quả công tác đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Nghiên cứu chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo giáo sinh trong các trường sư phạm để có thể đào tạo ra những giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục tại Việt Nam.

- Nghiên cứu thực trạng và chia sẻ kinh nghiệm về những phương thức tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh trong các môn học trong chương trình phổ thông.

- Nghiên cứu thực trạng của quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong nhà trường và chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà quản lý và các giáo viên.

- Tìm hiểu về các cơ sở khoa học của việc đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và chia sẻ kinh nghiệm trong việc đánh giá học sinh.

- Nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm về công tác giáo dục, đào tạo kỹ năng sử dụng và khai thác các phương tiện, thiết bị kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo cho người học trong nhà trường.

- Nghiên cứu các mô hình triển khai, ứng dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật số vào quá trình dạy học trong nhà trường ở Việt Nam và các nước trên thế giới, từ đó đề xuất các giải pháp, hướng tiếp cận phù hợp, hiệu quả trong giáo dục, đặc biệt là trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Nghiên cứu các mô hình đổi mới giáo dục từ các quốc gia trên thế giới và rút ra các bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới giáo dục tại Việt Nam.

- Tìm hiểu, phân tích các cơ hội và thách thức đối với người học trước những thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ, và những định hướng trong giáo dục.

- Phân tích các cơ hội và thách thức đối với các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ nhà giáo trong hoạt động quản lý nhà trường và giáo dục, đào tạo trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

III. Thời gian, địa điểm hình thức tổ chức

- Thời gian: Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 14/04/2023

- Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7- 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

IV. Thể lệ viết bài hội thảo

Bài viết tham gia hội thảo của các tác giả sẽ được phản biện, biên tập và chọn đăng trong số đặc biệt của Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục (Điểm của tạp chí được tính theo Hội đồng Giáo sư nhà nước là 0,5 điểm). Bài viết phải tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chưa từng công bố trên ấn phẩm khác. Bài không đăng xin được phép không hoàn trả lại bản thảo cho tác giả.

2. Bài viết là kết quả công trình nghiên cứu khoa học của tác giả, có cấu trúc của một bài báo khoa học.

3. Bài viết phải được đánh máy vi tính trên phần mềm MS.Word với khổ giấy A4 (cỡ chữ 13pt; lề trên, lề dưới, lề phải 20 mm, lề trái 30 mm; hình ảnh được định dạng jpg, bmp, gif, png, kích thước không quá 7x14 cm; hình và bảng phải đánh số thứ tự; phông chữ Times New Roman, khoảng cách dòng 1.15); bài viết không quá 10 trang; có bản tóm tắt và từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh đối với bài viết tiếng Việt); bản tóm tắt (không quá 10 dòng) nêu bật nội dung chính và đóng góp mới của bài viết.

4. Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt.

Các đoạn trích dẫn trong bài để dấu ngoặc kép, không in nghiêng.

Các chú thích để ở cuối bài, trước mục tài liệu tham khảo, đánh theo số thứ tự [1], [2], [3]. Danh sách TLTK được dựa trên danh sách tài liệu trích dẫn, trình bày theo cấu trúc: họ tên tác giả, năm, tên sách, tên bài viết… Số thứ tự tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự a, b, c.

5. Bài viết cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1, 2, 3…; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2. Tên tiểu mục cần ngắn gọn, không có chấm câu.

6. Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung bài viết (trích dẫn nguồn, số liệu điều tra, khảo sát,…). Ban biên tập có quyền sửa chữa, rút ngắn bài viết theo yêu cầu của Tạp chí.

7. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả.

V. Thời hạn và địa chỉ nhận bài

Thông báo và gửi thư mời đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị viết bài tham luận, báo cáo cho Hội thảo.

Thời gian viết và gửi bài: Từ ngày ra thông báo đến ngày 25/03/2023.

Địa chỉ email nhận bài: hoithaokhoahoc@iemh.edu.vn

- Mọi thông tin liên quan đến hội thảo, vui lòng liên hệ: ThS. Lai Nhã Trúc, SĐT: 0919011345; TS. Đinh Thị Kim Loan, SĐT: 0983420023

Địa chỉ: Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 - 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và đội ngũ giáo viên tham gia viết bài và gửi về cho hội thảo.

Trân trọng cảm ơn./.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn