Khoa Chính trị - Hành chính và Tâm lý giáo dục

CHỨC NĂNG

Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng tài liệu các chuyên đề và công tác triển khai đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành lý luận chính trị. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

NHIỆM VỤ

- Trực tiếp giảng dạy các chuyên đề môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành lý luận chính trị.

- Lập kế hoạch xây dựng tài liệu; hoạt động giảng dạy và NCKH thuộc chuyên ngành Bộ môn phụ trách trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức việc xây dựng, chỉnh lý, bổ sung tài liệu các chuyên đề giảng dạy thuộc chuyên ngành Bộ môn phụ trách. Nghiên cứu và đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Xây dựng kế hoạch phân công giảng dạy những chuyên đề, môn học thuộc chuyên ngành Bộ môn phụ trách. Liên hệ và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc mời giảng những chuyên đề, môn học thuộc chuyên ngành Bộ môn phụ trách. Phối hợp với Phòng Đào tạo sắp xếp, phân công lịch giảng dạy của Trường khoa học, hợp lý.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đào tạo, bồi dưỡng. Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy các chuyên đề, môn học Bộ môn phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường đào tạo, bồi dưỡng các chương trình, khóa học thuộc chuyên ngành Bộ môn phụ trách theo quy định và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của Bộ môn và của Trường. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học chuyên ngành.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng mạng lưới các cơ sở thực tế, thực tập, thực hành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn