Chức năng và nhiệm vụ Phòng Khoa học công nghệ và HTQT

 

 

Chức năng

1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, thực hiện công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Trường; quản lý công tác đào tạo sau đại học.

2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

Nhiệm vụ

1.Về khoa học công nghệ

1.1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước và của Trường về khoa học công nghệ.

1.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành.

1.3. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường, trong và ngoài nước cho các cấp quản lý giáo dục, các cơ quan và cá nhân có liên quan. Sưu tầm và phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ để ứng dụng trong các hoạt động của nhà trường.

1.4. Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Thực hiện dịch các tài liệu theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

1.5. Là thư ký Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cấp cơ sở của Trường.

1.6. Lập thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học; quản lý công tác nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức trong Trường. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu, đề xuất khen thưởng và nộp lưu chiểu các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định.

1.7. Làm đầu mối tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học của Trường. Chuẩn bị nội dung và giúp Hiệu trưởng tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo thường niên Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Nam.

1.8. Tổng hợp giờ hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên.

1.9. Tham mưu Hiệu trưởng ký kết hợp đồng và thanh lý hợp đồng với cá nhân, tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ các cấp.

2. Về hợp tác quốc tế

2.1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước và của Trường về hợp tác quốc tế.

2.2. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành. Làm đầu mối xúc tiến hợp tác quốc tế; tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và các trường đại học ở nước ngoài. Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động và các văn bản ký kết về hợp tác quốc tế của Trường.

2.3. Tham mưu Hiệu trưởng tiến hành các hoạt động liên kết với các trường đại học và các tổ chức nước ngoài. Chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2.4. Chuẩn bị, tổ chức và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa Lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của Trường.

2.5. Báo cáo đoàn vào, đoàn ra theo quy định. Làm thủ tục visa xuất, nhập cảnh cho các đoàn. Lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc. Tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài đến Trường làm việc thuận lợi, an toàn, đúng quy định. 

2.6. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế của Trường.

2.7. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Huy động nguồn lực để thực hiện tốt các thỏa thuận, các dự án theo quy định.

2.8. Tham mưu Hiệu trưởng hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo quy định.

2.9. Tham mưu Hiệu trưởng khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên chức ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, học thuật theo các chương trình của Nhà nước, của Trường hoặc kinh phí do tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài tài trợ theo quy định.

3. Quản lý đào tạo sau đại học

3.1. Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và theo dõi quá trình đào tạo sau đại học của Trường.

3.2. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo sau đại học của Trường (các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, kể cả các chương trình liên kết đào tạo sau đại học với nước ngoài) và liên kết đào tạo sau đại học theo quy định.

3.3. Tham mưu Hiệu trưởng tiến hành các thủ tục xin mở mã số các chuyên ngành đào tạo sau đại học.

3.4. Xây dựng phương hướng, kế hoạch, quy mô đào tạo, biện pháp quản lý và phát triển công tác đào tạo và bồi dưỡng sau đại học cho các chuyên ngành đào tạo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.

3.5. Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế, Quy định về đào tạo sau đại học. Nghiên cứu, đề xuất Hiệu trưởng những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3.6. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn giúp Hiệu trưởng xây dựng và quản lý chương trình đào tạo sau đại học trình Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đủ điều kiện; lập kế hoạch giảng dạy; tổ chức giảng dạy, kiểm tra, theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp sau đại học của Trường.

3.7. Tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy của giảng viên và hoạt động học tập – nghiên cứu của học viên các lớp sau đại học.

3.8. Theo dõi, kiểm tra, xác nhận khối lượng giảng dạy cho giảng viên; tính thù lao giảng dạy cho các lớp đào tạo sau đại học.

3.9. Đề xuất Hiệu trưởng phương án, tổ chức thực hiện việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

3.10. Thực hiện những vấn đề đột xuất có liên quan để quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579199
Đang truy cập: 11
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn