Chức năng và nhiệm vụ khoa Quản lý giáo dục

CHỨC NĂNG

 Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng chương trình, tài liệu; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo quy định và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

NHIỆM VỤ

- Trực tiếp giảng dạy các chuyên đề môn học thuộc khối kiến thức về QLGD.

- Lập kế hoạch xây dựng chương trình, tài liệu; hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Khoa phụ trách trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành và tổ chức thực hiện.

 - Tổ chức việc xây dựng, chỉnh lý, bổ sung chương trình, tài liệu giảng dạy thuộc chuyên ngành Khoa phụ trách. Nghiên cứu và đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

 - Xây dựng kế hoạch phân công giảng dạy những chuyên đề, môn học thuộc chuyên ngành Khoa phụ trách. Liên hệ và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc mời giảng những chuyên đề, môn học thuộc chuyên ngành Khoa phụ trách. Phối hợp với Phòng Đào tạo sắp xếp, phân công lịch giảng dạy của Trường khoa học, hợp lý.

 - Thực hiện nghiêm các quy định về đào tạo, bồi dưỡng. Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy các chuyên đề, môn học Khoa phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường đào tạo, bồi dưỡng các chương trình, khóa học thuộc chuyên ngành Khoa phụ trách theo quy định và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

    - Tổ chức thực hiện và quản lý công tác nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của Khoa và của Trường. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo khoa học chuyên ngành.

    - Chịu trách nhiệm chính về việc giảng dạy các lớp cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra giáo dục và các lớp ngắn hạn thuộc chuyên ngành Khoa phụ trách.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng mạng lưới các cơ sở thực tế, thực tập, thực hành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn