Chức năng và nhiệm vụ phòng Đào tạo

Chức năng

           1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

           2. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

Nhiệm vụ

           1. Tham mưu Hiệu trưởng cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc trách nhiệm của Trường.

           2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Hiệu trưởng xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Trường. Chủ trì phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; các Khoa, Bộ môn lập hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

           3. Làm đầu mối xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các địa phương. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn và hàng năm của Trường trình Hiệu trưởng ban hành. Chủ động thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chiêu sinh kịp thời và đề xuất bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

           4. Chủ trì liên hệ với các địa phương, cơ sở giáo dục và tham mưu Hiệu trưởng phát triển hợp tác, ký kết, tổ chức thực hiện và thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo, bồi dưỡng.

           5. Chủ trì phối hợp với các với các đơn vị có liên quan tham mưu Hiệu trưởng xây dựng định mức thu và nội dung chi về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

           6. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng mạng lưới các cơ sở thực tế, thực tập, thực hành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

           7. Căn cứ kế hoạch phân công giảng dạy và mời giảng của từng Khoa, Bộ môn để tổng hợp, tư vấn cho Hiệu trưởng việc phân công giảng dạy và mời giảng trong toàn Trường. Chủ động cung cấp thông tin cho Trung tâm Thông tin – Thư viện in ấn tài liệu học tập phục vụ các lớp học. Xây dựng lịch giảng dạy, học tập và cử viên chức phụ trách quản lý lớp trình Hiệu trưởng quyết định. Duyệt, phân công chấm tổng thu hoạch. Thống kê giờ dạy theo từng học kỳ chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính tính tiền dạy thêm, mời giảng.

           8. Tổ chức quản lý và điều hành kế hoạch giảng dạy, học tập (giảng dạy của giảng viên, học tập của học viên, công tác thực tế, thực tập…). Phối hợp Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ kiểm tra, thi cuối khóa.

           9. Quản lý, lưu trữ và bảo mật hồ sơ giảng dạy, học tập; quản lý và cấp phát chứng chỉ, chứng nhận theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579206
Đang truy cập: 18
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn