Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

 

- Chức năng

1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính tổng hợp; kiểm tra, thanh tra của Trường.

2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức nhân sự

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường; xây dựng kế hoạch biên chế của Trường theo từng năm; tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng viên chức theo quy định.

1.2. Tham mưu Hiệu trưởng quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức phù hợp yêu cầu xây dựng và phát triển Trường. Theo dõi việc quản lý và sử dụng viên chức, lao động hợp đồng của các đơn vị và của toàn Trường.

1.3. Nghiên cứu, đề xuất Hiệu trưởng thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách và bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị. 

1.4. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức như: nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức; nâng bậc lương. Theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các chế độ, chính sách: trợ cấp khó khăn; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, lễ, Tết… theo quy định của Nhà nước và của Trường.

1.5. Đề xuất Hiệu trưởng thực hiện các chế độ, chính sách theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; các khoản chi ngoài quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và sự thỏa thuận giữa Hiệu trưởng với Chủ tịch Công đoàn.

1.6. Quản lý và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Trường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Hiệu trưởng xét, đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng các danh hiệu nhà giáo, chức danh khoa học đối với công chức, viên chức của Trường.

1.7. Là thường trực các Hội đồng: tuyển dụng viên chức; lương; chuyển ngạch, nâng ngạch viên chức; thi đua, khen thưởng; kỷ luật công chức, viên chức của Trường.

1.8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; theo dõi công tác kê khai tài sản cá nhân theo quy định;  làm thủ tục cho công chức, viên chức của Trường đi công tác ở nước ngoài.

1.9. Quản lý và cập nhật hồ sơ công chức, viên chức, sổ bảo hiểm xã hội. Phối hợp nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm.

2. Công tác hành chính – tổng hợp

2.1. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng, theo dõi và điều phối việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường.

2.2. Làm đầu mối tham mưu tổng hợp của Trường. Xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Trường. Thực hiện việc tổng hợp, thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành của Hiệu trưởng.

2.3. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Hiệu trưởng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện của Trường.

2.4. Tổng hợp và lên lịch công tác tuần của Trường. Ghi biên bản các cuộc họp Ban Giám hiệu, giao ban tháng và các cuộc họp cấp Trường.

2.5. Giúp Hiệu trưởng theo dõi hoạt động; điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

2.6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị; tổ chức công tác lễ tân trong các dịp lễ, họp mặt, hội nghị… của Trường. Quản lý Phòng Truyền thống.

2.7. Thực hiện công tác hành chính; văn thư, lưu trữ của Trường. Quản lý con dấu; phôi chứng chỉ, chứng nhận theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy xác nhận cho công chức, viên chức; xác nhận các giấy tờ của học viên, khách; sao lục các văn bản do Trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra

3.1. Cụ thể hóa và tham mưu Hiệu trưởng triển khai các văn bản, quy định về công tác thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với tình hình thực tế của Trường. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ hàng năm.

3.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong Trường.

3.3. Tham mưu Hiệu trưởng thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế đào tạo, bồi dưỡng; các quy định về giáo trình, tài liệu, bài giảng; quy chế thi, kiểm tra; cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của Trường.

3.4. Tham mưu Hiệu trưởng thanh tra việc quản lý tài chính, tài sản; quản lý khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, viên chức; chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

3.5. Làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các mặt công tác; công chức, viên chức của Trường theo quy định.

3.6. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong Trường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời báo cáo Hiệu trưởng khi phát hiện những dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Trường.

3.7. Báo cáo, tổng kết công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục – đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của Trường.

3.8. Lưu giữ, bảo mật hồ sơ thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn