Giới thiệu Trung Tâm Thông tin - Thư viện

 

Chức năng

Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và trực tiếp thực hiện các mặt công tác: thông tin - thư viện; in ấn và phát hành nội san, các ấn phẩm, giáo trình, tài liệu học tập, học liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Trường.

Nhiệm vụ

1. Công tác thông tin – thư viện

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường.

1.2. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện kế hoạch ngắn hạn và chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện.

1.3. Thực hiện mua, trao đổi, sưu tầm sách, báo chí, tài liệu đa phương tiện, cơ sở dữ liệu phù hợp với các chuyên ngành quản lý giáo dục.

1.4. Thu nhận, lưu chiểu những ấn phẩm của Trường; các luận án tiến sĩ, thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tổng thu hoạch cuối khóa và các tài liệu khác mà tác giả là công chức, viên chức, học viên của Trường thực hiện.

1.5. Tổ chức, xây dựng, quản lý và phổ biến, cung cấp thông tin giáo dục, quản lý giáo dục và thông tin tham khảo cho bạn đọc.

1.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên ngành quản lý giáo dục phục vụ tra cứu thông tin – thư viện.

1.7. Tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho tin và tài liệu của Trung tâm và các nguồn tin bên ngoài.

1.8. Nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện trong nhà trường, ứng dụng công nghệ mới vào xử lý và phục vụ thông tin, thư viện.

1.9. Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác với các trung tâm Thông tin – Thư viện, các tổ chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước khi được Hiệu trưởng cho phép. Tham gia Liên hiệp thư viện các trường đại học và Hiệp hội Thông tin - Thư viện Việt Nam, kết nối với mạng cộng đồng thư viện.

2. Công tác in ấn

2.1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan in ấn và phát hành nội san, các ấn phẩm của hoạt động khoa học công nghệ, giáo trình, tài liệu học tập, các ấn phẩm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và các tài liệu khác của Trường.

2.2. In chứng chỉ, chứng nhận cho học viên theo quy định.

3. Quản lý Website của Trường

3.1. Tư vấn cho Hiệu trưởng về phương hướng, nội dung và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Website. Thực hiện quản lý Website theo quy định.

3.2. Thu thập, phân tích, tổng hợp, chọn lọc, biên dịch thông tin cần thiết để đưa lên Website.

3.3. Tham mưu Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Cộng tác viên Website.

3.4. Đề xuất thù lao, nhuận bút cho các tác giả có bài đăng trên Website.

Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn