Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10730838
Đang truy cập:501

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG “KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ” MÃ SỐ: C2011.30.01

   Chiều ngày 13/8/2012, đề tài NCKH cấp Trường “Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở một số trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh ” - Mã số: C2011.30.01 của Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Kim Loan đã được Hội đồng tổ chức họp nghiệm thu.

    Nội dung chính của đề tài gồm 03 chương:
    Chương 1: Cơ sở lý luận về nhu cầu bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống của giáo viên.
    Chương 2: Thực trạng nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở một số trường trung học cơ sở tại TP.HCM.
    Chương 3: Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở một số trường trung học cơ sở tại TP.HCM.

    Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết của đề tài, các phản biện và ủy viên Hội đồng đã đánh giá cao mục đích, ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để đề tài được hoàn thiện hơn và phát triển thành chương trình bồi dưỡng giáo viên về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

    Sau khi thảo luận, hội đồng đã bỏ phiếu kín xếp loại đề tài. Cả 07 thành viên hội đồng đều nhất trí xếp loại tốt.

    Trên cơ sở ý kiến của hội đồng, nhóm thực hiện đề tài sẽ hoàn thiện việc chỉnh sửa báo cáo tổng kết đề tài và nộp về Phòng KHCN&HTQT và Thư viện theo quy định.

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn