Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 4 tỷ + 17397
Đang truy cập:945

Một số điểm mới của Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

        Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 /11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

       Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

       Thông tư đã kế thừa những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế  sau 12 năm thực hiện Chế độ kế toán Hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính. Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC chi tiết hơn một số Tài khoản, bổ sung nhiều Tài khoản mới, phương pháp hạch toán, nhằm phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh mà các quy định trước đó chưa đề cập đến; đồng thời bổ sung một số loại Sổ; Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quyết toán tại đơn vị kế toán.

       1. Hệ thống Tài khoản kế toán: Bao gồm 9 loại Tài khoản (TK) trong bảng (Từ Loại 1 đến loại 9) và các TK ngoài bảng. Các TK được chi tiết đầy đủ, cụ thể hơn; bổ sung

       2. Hệ thống Sổ Kế toán: Gồm 35 Sổ, trong đó có 7 Sổ tổng hợp và 28 Sổ chi tiết. Đặc biệt, hệ thống Sổ chi tiết có 6 Sổ để theo dõi số liệu quyết toán, ký hiệu từ S101- H đến S106-H.

Về chứng từ kế toán, các đơn vị hành chính, sự nghiệp (HC-SN) đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy định trong Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc

       3. Hệ thống Báo cáo Tài chính, báo cáo Quyết toán: gồm: 6 mẫu báo cáo Tài chính từ B01/BCTC đến B05/BCTC và 3 mẫu Báo cáo quyết toán từ B01/BCQT đến B03/BCQT. Đặc biệt, mẫu Báo cáo quyết toán số 01/BCQT được sử dụng thống nhất cho các đơn vị sử dụng NSNN, đơn vị cấp trên tổng hợp, cơ quan Tài chính thực hiện xét duyệt, thẩm định quyết toán.

       Ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc được quy định tại Thông tư này và các văn bản khác, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán.

       Về sổ kế toán, đơn vị HC-SN phải mở sổ này để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Trường hợp đơn vị HC-SN có tiếp nhận, sử dụng NSNN cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng.

       Số liệu trên các sổ kế toán theo dõi tiếp nhận và sử dụng nguồn NSNN sau ngày 31/12 được chuyển từ tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước để tiếp tục theo dõi số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán, phục vụ lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Ngoài ra, đơn vị cũng được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

Xem chi tiết Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Xem chi tiết phần phụ lục Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Tin: Hoàng Văn Hiếu - Phòng tài chính - Kế toán

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn