NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG “CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG – TỪ THỰC TIỄN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

      Sau một buổi làm việc, sáng ngày 17/12/2013 tại phòng truyền thống trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp trường với thành phần:

    - Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Xuân Tế, Hiệu trưởng Trường CBQLGD TPHCM

    - Phản biện 1: TS. Lê Văn In, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

    - Phản biện 2: ThS. Lê Hùng Điệp, Trường Đại học Sài Gòn

    - Ủy viên: TS. Vũ Lan Hương, Trưởng khoa QLGD Trường CBQLGD TPHCM

    - Ủy viên: ThS. Trần Quốc Bảo, giảng viên khoa QLGD

    - Ủy viên: ThS Phan Minh Phụng, P. Trưởng khoa Quản lý hành chính

    -Thư ký: ThS Lai Nhã Trúc, Chuyên viên phòng KHCN&HTQT

    đã kết luận đề tài cấp trường “Công tác văn thư trong trường phổ thông- từ thực tiễn vùng đồng bằng song Cửu Long”, xếp loại Tốt.
    Nhóm nghiên cứu đề tài bao gồm:

    - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Ngọc Hiền, giảng viên khoa QL hành chính

    - Thành viên: ThS. Cao Thị Phương Dung, giảng viên khoa QL hành chính

    - Thành viên: ThS. Phạm Thị Tuyết Minh, giảng viên khoa QL hành chính.

    Đề tài đã mang lại nhiều ý nghĩa về thực tiễn, tính cấp thiết và đề xuất những giải pháp rất khả thi đối với công tác văn thư tại các trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay.