Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 897368
Đang truy cập:1130

Quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Số:  1063  /QĐ-CBQLGDHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__________________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 92-NQ/ĐU ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về thống nhất chủ trương Thành lập 02 Trung tâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Như điều 3;

- Lưu:VT, TC-HC.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Thanh Việt

Xem bản đính kèm

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn