Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623754
Đang truy cập:280

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục - Số 3/2016

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng  5  năm 2016

                                     

THƯ MỜI

Viết bài cho Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục Số 03 (11) - T9 / 2016

 
   

Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân

 

Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là diễn đàn khoa học quản lý giáo dục khu vực phía Nam và là Tạp chí có chức năng tuyên truyền, phổ biến công trình, nghiên cứu khoa học về giáo dục và quản lý giáo dục góp phần thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.

Ban biên tập trân trọng kính mời quý đơn vị và cá nhân tham gia viết bài cho kỳ 03/2016 của Tạp chí dự kiến phát hành vào tháng 9 năm 2016.

       Thời gian gửi bài về Ban biên tập: trước ngày 30 tháng 6 năm 2016

       Nơi gửi bài: Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

       Số 07 – 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

       Số điện thoại: (08) 3910 2266 hoặc 0987772160 (ThS. Nguyễn Thị Luyện)      

       Email: tapchikhqlgd@iemh.edu.vn

Sự quan tâm, cộng tác viết và gửi bài của quý đơn vị, cá nhân góp phần quan trọng vào sự thành công của Tạp chí.

Trân trọng kính mời!                                                                                           

                              TỔNG BIÊN TẬP

                                (Đã ký)

                            

                                PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn