Biểu Mẫu

Hệ thống lương mới – Lương sẽ là nguồn thu nhập chính

Theo Nghị quyết TƯ 7 về cải cách tiền lương được áp dụng từ năm 2021, hệ thống lương mới gồm có 1 bảng lương chức vụ dành cho lãnh đạo từ TƯ đến cấp xã. Mức lương này thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu giữ nhiều chức vụ thì hưởng 1 mức lương chức vụ cao nhất.

Những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Luật số 58/2014/QH13) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trong đó một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2018, cụ thể như sau:

Một số điểm mới của Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, áp dụng từ ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 /11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn