Danh Mục
Tin mới
Liên kết thư viện
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35400982
Đang truy cập:3146

Khoa học quản lý giáo dục

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể góp phần quan trọng trong đổi mới giáo dục

Nhằm đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách, biện pháp đồng bộ để triển khai thực hiện, trong đó có việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Có thể nói, đây là chính sách của nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lý chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh với việc đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Chương trình tổng thể là phương hướng và kế hoạch khái quát của toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông, trong đó quy định những vấn đề chung của giáo dục phổ thông, bao gồm: Quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình giáo dục của từng cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh cuối mỗi cấp học, các lĩnh vực giáo dục và hệ thống các môn học, thời lượng của từng môn học, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng lĩnh vực giáo dục và phân chia vào các môn học ở từng cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng về phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục và cách thức đánh giá chất lượng giáo dục của từng môn học, điều kiện tối thiểu của nhà trường để thực hiện được chương trình.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và vai trò của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được mong đợi sẽ là tiền đề xây dựng nên thế hệ con người mới đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Dự thảo chương trình tổng thể đã nêu bật được sáu phẩm chất và mười năng lực quan trọng giúp người học phát triển toàn diện, nhất là khi nguồn nhân lực trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình hội nhập cũng như đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới.Tuy nhiên, để chương trình được triển khai một cách thuận lợi và hiệu quả thì việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường phổ thông là một trong những vấn đề cần được quan tâm đúng mức.

Cần sự chuẩn bị cấp bách cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới hiện hành ở các tỉnh thành phía Nam hiện nay

Với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 hiện nay đã làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục của các nước trên thế giới. Do đó, buộc các nước phải tiến hành đổi mới giáo dục để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay. Đối với Việt Nam, việc đổi mới giáo dục đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đất nước hiện nay. Thêm vào đó, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của Quốc hội nêu rõ, đổi mới chương trình - sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông. Mục tiêu đến năm học 2018 - 2019, nước ta bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp học là: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vậy, cần phải làm gì để chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới hiện hành?

Một số góp ý về tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý theo định hướng tiếp cận năng lực người học

Việc chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung (người học học được gì) sang dạy học tiếp cận năng lực của người học (người học làm được gì thông qua việc học), đang được toàn ngành giáo dục nỗ lực thực hiện. Bên cạnh việc học lý thuyết trên lớp, chương trình định hướng năng lực sẽ tổ chức các lớp học đa dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo…; đánh giá dựa vào năng lực đầu ra, có tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng của người học trong các tình huống thực tiễn.

Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Thực hiện công tác đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước ta trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI, thời gian qua, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác này, trong đây đã tiến hành công bố công khai lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, triển khai thực hiện từ năm học 2018 – 2019. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình này tại các cơ sở giáo dục, mà trách nhiệm chủ yếu thuộc về đội ngũ cán bộ quản lý. Bài viết xin nêu một số giải pháp bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể dưới góc nhìn của nhà khoa học

Trong những thập niên đầu của thế kỷ 21, với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trên toàn thế giới đã làm thay đổi kinh tế toàn cầu và nền kinh tế tri thức đã tác động không nhỏ đến giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Một số nước đã thực hiện cải cách giáo dục, đưa chiến lược về giáo dục trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia để phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa. Chính vì vậy hệ thống giáo dục cần phải theo kịp và đáp ứng được các nhu cầu của xã hội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nghiên cứu khoa học để phục vụ sản xuất phát triển kinh tế.

Đổi mới công tác bồi dưỡng về nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (CT GDPT) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố và lấy ý kiến rộng rãi của xã hội; đồng thời dự kiến đưa vào triển khai trong trường học vào năm 2018. CT GDPT mới thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Việc triển khai thực hiện Chương trình mới vào trường phổ thông đòi hỏi người cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) nói chung, CBQL trường phổ thông nói riêng ngoài những kiến thức, kinh nghiệm về quản lý đã có, còn đòi hỏi phải nâng cao một số kỹ năng cần thiết để tiếp cận, quản lý và triển khai thực hiện trong cơ sở giáo dục của mình một cách có hiệu quả. Bài viết này, nêu yêu cầu của đổi mới CT GDPT, những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó, đòi hỏi nâng cao năng lực, kỹ năng cần thiết của người CBQL trường phổ thông. Đó cũng là nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) CBQLGD nói chung và Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Một số góp ý về tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý theo định hướng tiếp cận năng lực người học

Việc chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung (người học học được gì) sang dạy học tiếp cận năng lực của người học (người học làm được gì thông qua việc học), đang được toàn ngành giáo dục nỗ lực thực hiện. Bên cạnh việc học lý thuyết trên lớp, chương trình định hướng năng lực sẽ tổ chức các lớp học đa dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo…; đánh giá dựa vào năng lực đầu ra, có tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng của người học trong các tình huống thực tiễn.

Bồi dưỡng năng lực đặc thù cho giảng viên quản lý giáo dục đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 29/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn