Trung Tâm Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng GD-ĐT

Chức năng

          1. Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý và thực hiện các mặt công tác: khảo thí; đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo.

          2. Tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

1. Công tác khảo thí

          1.1. Tham mưu Hiệu trưởng triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước và cấp trên về công tác khảo thí phù hợp với điều kiện thực tế của Trường; cải tiến và phát triển các phương pháp thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu của các ngành, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

          1.2. Phối hợp Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ kiểm tra, thi cuối khóa. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các kỳ thi, kiểm tra (đề thi, kiểm tra; giấy thi, kiểm tra; danh sách học viên tham gia thi, kiểm tra…). Nhập điểm kiểm thi, kiểm tra, tổng thu hoạch cuối khóa.

          1.3. Tham mưu Hiệu trưởng thành lập các hội đồng: Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo. Làm cầu nối giữa các hội đồng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thi.

          1.4. Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học.

          1.5. Tham gia các hội đồng thi và thực hiện các nhiệm vụ: chuẩn bị cho kỳ thi; coi thi; giao nhận, in và đóng gói đề thi; phúc khảo bài thi; kiểm tra bài thi; phân tích xử lý các kết quả thi; công bố kết quả; lưu trữ, quản lý bài thi. Chuyển các bài tổng thu hoạch cho Trung tâm Thông tin – Thư viện lưu chiểu theo quy định.

          1.6. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ theo quy định.

2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo

          2.1. Tham mưu Hiệu trưởng triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước và cấp trên về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo trong Trường.

          2.2. Tham mưu Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch chiến lược của Trường và tham gia chương trình kiểm định chất lượng các trường đại học theo quy định.

          2.3. Làm đầu mối nghiên cứu, triển khai công tác kiểm định chất lượng (tự đánh giá và đánh giá ngoài) của Trường và tham mưu Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị quản lý và hoàn thiện hồ sơ chất lượng.

          2.4. Tham mưu Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của Trường và của các đơn vị.

          2.5. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các đơn vị.

          2.6. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng các đơn vị.

          2.7. Tổ chức các khóa tập huấn cho công chức, viên chức của Trường về hoạt động kiểm định chất lượng nhà trường.

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn